Зареждане…

Медицинско право

Адекватна правна помощ
За нас

За нас

Адвокат Кристиан Пройчев е роден през 1984 г. в гр. Карлово. През 2007г. завършва с отличие, специалност „право” в ЮЗУ-Неофит Рилски, гр. Благоевград. След придобиване на юридическа правоспособност и след спечелен конкурс е зачислен като редовен докторант по „Гражданско и семейно право” в катедра „Гражданскоправни науки” в ЮЗУ-Неофит Рилски, гр. Благоевград. От 2008г. до настоящия момент е хоноруван преподаватал в университета.

През 2009г. започва работа на длъжност „юрисконсулт” в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, гр. София, като е единствен в болницата и дейността му е разнородна, като основно осъществява процесуално представителство на лечебното заведение по водените срещу институцията дела, работа по вътрешнонормативните документи, обществени поръчки, трудови правоотношения и др.

През 2014г. заема длъжността „главен юрисконсулт” в „СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД, гр. София с допълнителни към основните му задължения и ръководни по отношение на вече изградения юридически отдел в болницата.

На 01.04.2015г. е вписан като адвокат в Адвокатска колегия – гр. Ямбол, като практикува в гр. София, основно в областта на медицинското право, обслужвайки здравни заведения.

През 2016г. е избран и вписан като арбитър в Софийски арбитражен съд при Международна асоциация за правосъдие и арбитраж.

Богатият научен и практически опит, при решаване на юридически проблеми в лечебните заведения, предоставя възможност на клиентите му да получат качествена юридическа услуга в тясно профилираната област, като могат да разчитат както на опита на адв. Пройчев, така и на други изявени медицински специалисти и юристи от неговия екип.

Услуги

Участия в преговори между страни

Трудови правоотношения

Обществени поръчки

Съвети, справки, изготвяне на книжа и договори

Процесуално представителство по граждански и административни дела

Абонаментно правно обслужване